Home

Pracovní skupiny

Mezi aktivní pracovní skupiny APMS patří zejména:

5G

Pracovní skupina vznikla v druhé polovině roku 2019 pro účely spolupráce APMS a Ministerstva průmyslu a obchodu. Skupina se zabývá přípravou společných stanovisek a podkladů k návrhům Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého telekomunikačního úřadu nebo případně jiných úřadů či subjektů v souvislosti s výstavbou sítí 5. generace (5G) a poskytováním služeb 5G v České republice nebo iniciuje vlastní návrhy k této problematice. V této souvislosti aktivně komunikuje se zástupci státní a soukromé sféry – především pak se zástupci Ministerstva obchodu a průmyslu. Jejím cílem je poskytovat relevantní návrhy a informace a usilovat o transparentní, nediskriminační a efektivní přístup státu pokud jde o 5G sítě a služby.

Regulace a legislativa

Činnost pracovní skupiny spočívá zejména v přípravě a zasílání stanovisek k návrhům zákonných a podzákonných předpisů, případně skupina takové návrhy také iniciuje. Skupina se také mj. vyjadřuje k regulačním návrhům připravovaným Českým telekomunikačním úřadem, a to zejména v případě opatření obecné povahy. Součástí činnosti pracovní skupiny je také příprava stanovisek ke strategickým a politickým dokumentům, jež jsou připravovány státními úřady v oblasti elektronických komunikací (např. Digitální Česko nebo podmínky aukce kmitočtů). Zástupci skupiny také pravidelně komunikují s představiteli úřadů - zejména Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého telekomunikačního úřadu na aktuální témata týkající se mobilní komunikace.

Netelekomunikační regulace a legislativa

Pracovní skupina monitoruje ochranu spotřebitele, otázky civilního a procesního práva, primárně s dopadem na sektor elektronických komunikací.

Premium services & mCommerce

Posláním pracovní skupiny je vytvoření zdravého tržního prostředí pro poskytování služeb mobilních plateb, vzájemné informování členů pracovní skupiny o trendech a nových možnostech v oblasti prémiových služeb ve prospěch koncového zákazníka. Členové pracovní skupiny průběžně monitorují dodržování pravidel stanovených pro poskytování služeb zpoplatněného volání (audiotex) a zpoplatněných SMS (Premium SMS) a individuálně řeší s poskytovateli těchto služeb případné přestupky. V rámci portálu platmobilem.cz, provozovaného skupinou, jsou zákazníci informováni o službách, které je možné platit prostřednictvím mobilního telefonu, a to včetně možnosti vyhledání ceny služby a jejího poskytovatele - mimo jiné i pro potřeby případné reklamace služby.

Skupina společenské odpovědnosti

Skupina se podílí na společných projektech mobilních operátorů, které staví na odpovědném přístupu ke společnosti a osvětě a vzdělávání v oblasti bezpečného používání mobilních technologií. Nedílnou součástí jejích aktivit je i podpora neziskových organizací. 

Přenositelnost MNP

Činnost skupiny je zaměřena především na stanovení a sjednocení postupu všech operátorů při realizaci přenesení čísla v mobilních sítích. Součástí aktivit skupiny je také příprava stanovisek k regulačním návrhům ze strany ČTÚ.

Propojování

Pracovní skupina se zabývá problematikou propojování sítí z technického hlediska (typy rozhraní, principy technického řešení propojování sítí, definování propojovacích bodů a topologii připojení apod.). Činností skupiny je také definování základního popisu propojovacích služeb a základních smluvních dokumentů. Skupina zajišťuje procesy v oblasti propojování sítí vyplývajících z regulačního rámce ČR i EU a účastní se veřejných diskuzí v oblasti propojování sítí zaměřených zejména na Zákon o elektronických komunikacích, číslovací, signalizační a přenosový plán, předávání lokalizačních údajů, analýzy relevantních trhů apod.

Mezi další pracovní skupiny a týmy asociace patří

  • Skupina pro daňové otázky
  • Data Privacy
  • Security & Fraud
  • Kyberkriminalita
  • Krizové řízení
  • Public Relations
  • Pokrytí dopravních koridorů