Home

Stanovy asociace

Stanovy Asociace provozovatelů mobilních sítí

schválené ustavující členskou schůzí konanou dne 6. 3. 2003
ve znění změn schválených Valnou hromadou dne 18. 11. 2019

 

Článek I
Název, sídlo a vznik

1.1   Název sdružení je Asociace provozovatelů mobilních sítí, zkratka APMS, anglicky Association of Mobile Network Operators (dále jen „Asociace“).

1.2   Asociace je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f-j, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3   Sídlem Asociace je Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00. IČ Asociace je 75118891.

1.4   Asociace je založena na dobu neurčitou.

1.5   Asociace se stává právnickou osobou zápisem do registru sdružení vedeného u Magistrátu hl. m. Prahy. Návrh na zápis podá osoba k tomu  zmocněná ustavující členskou schůzí Asociace.

1.6   Zakládající členové Asociace jsou společnosti:

  • Vodafone Czech Republic a.s.; Praha 5, nám. Junkových 2, PSČ 155 00; IČ 25788001; zapsána do obchodního rejstříku u MS v Praze oddíl B, vložka 6064
  • O2 Czech Republic a.s.; Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22; IČ 60193336; zapsána do obchodního rejstříku u MS v Praze oddíl B, vložka 2322
  • T-Mobile Czech Republic a.s.; Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00; IČ 64949681; zapsána do obchodního rejstříku u MS v Praze oddíl B, vložka 3787

    (dále jen „zakladatelé Asociace“).

 

Článek II
Předmět činnosti Asociace

2.1   Předmětem činnosti Asociace je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních sítí elektronických komunikací a poskytování veřejných mobilních služeb elektronických komunikací v České republice. Asociace chrání společný zájem svých členů stejně jako individuální zájem svých členů, pokud není v rozporu se zájmem společným. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

2.2   K dosažení předmětu činnosti bude Asociace zejména:

a) podporovat a chránit zájem svých členů pokud jde o rozvoj a provozování veřejných mobilních sítí elektronických komunikací a poskytování veřejných mobilních služeb elektronických komunikací v České republice;

b) provádět průzkum a analýzu problematiky týkající se podnikání ve veřejných sítích elektronických komunikací a poskytování veřejných mobilních služeb elektronických komunikací v konkurenčním prostředí, pravidel regulace a práva elektronických komunikací v České republice a dalších zemích s důrazem na země Evropské unie;

c) vytvářet Pracovní skupiny pro formulaci a řešení problémů týkajících se otázek provozování veřejných, zejména mobilních, sítí elektronických komunikací a poskytování veřejných mobilních služeb elektronických komunikací a pro spolupráci s výzkumnými a vědeckými institucemi v České republice i zahraničí;

d) připravovat iniciativní návrhy k řešení otázek týkajících se provozování veřejných mobilních sítí elektronických komunikací a poskytování veřejných mobilních služeb elektronických komunikací pro orgány státní správy, a to včetně legislativních a regulačních, koncepčních prací na různých strategických dokumentech vlády a další veřejné správy a na přípravě technických standardů;

e) účastnit se na práci poradních orgánů ustavených veřejnou správou obzvláště na poli regulace a práva elektronických komunikací a ochrany hospodářské soutěže;

f) v souladu s platným právním řádem organizovat výměnu poznatků a informací mezi svými členy;

g) připravovat semináře a poradenství pro své členy, zajišťovat mezinárodní výměnu zkušeností;

h) hájit společný zájem svých členů při jednáních s představiteli vlády, politických stran a hnutí, odbory, zájmovými skupinami, veřejnou správou, národními a mezinárodními institucemi.

2.3   Asociace při veškeré své činnosti dodržuje platné právní předpisy, Stanovy a usnesení Valné hromady Asociace. Zvlášť důsledně dbá na dodržování a prosazování pravidel hospodářské soutěže.

2.4   Asociace spolupracuje s obdobnými národními a mezinárodními organizacemi.

2.5   Asociace spolupracuje se subjekty, které neprovozují veřejné mobilní sítě elektronických komunikací, ale jejichž činnost úzce souvisí s touto oblastí, jako jsou zejména poskytovatelé služeb elektronických komunikací, dodavatelé technologií, stavební organizace budující sítě apod.

Tyto organizace se mohou stát přidruženými členy Asociace.

 

Článek III
Členství v Asociaci

3.1   Členství v Asociaci je dobrovolné. Rozlišuje se řádné členství, MVNO členství a přidružené členství. V závislosti na rozsahu činnosti a charakteru přidruženého člena může existovat více kategorií přidruženého členství, které se mohou lišit výší členského příspěvku přidruženého člena.

3.2   Řádným členem Asociace může být každý provozovatel veřejné mobilní sítě elektronických komunikací, který je držitelem přídělu rádiových kmitočtů pro pozemní pohyblivou službu v pásmech 410, 450, 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz nebo držitelem individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro pozemní pohyblivou službu v těchto pásmech (dále jen „Licence“), který písemně stvrdí svůj souhlas se Stanovami a svou vůli podporovat Asociaci a řádně se účastnit její činnosti a splní své povinnosti vyplývající mu ze Stanov.

MVNO členem Asociace může být právnická osoba, která je řádně registrovaným podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací v mobilní síti, který řádně ohlásil své podnikání u Českého telekomunikačního úřadu (§ 13 ZoEK), je držitelem platného osvědčení, uzavřel s některým držitelem Licence přímo nebo prostřednictvím MVNE velkoobchodní smlouvu o přístupu k síti nebo službám ve smyslu § 78 a násl. ZoEK, na základě které je oprávněn poskytovat služby elektronických komunikací a který písemně stvrdí svůj souhlas se Stanovami a svou vůli podporovat Asociaci a řádně se účastnit její činnosti a splní své povinnosti vyplývající mu ze Stanov. Každá výše uvedená osoba je oprávněna předložit svou písemnou žádost o MVNO členství na příslušném formuláři Představenstvu Asociace.

3.3   Přidruženým členem Asociace může být právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro vznik členství dle bodu 3.2 Stanov, ale podniká v oblasti úzce související s provozováním veřejných mobilních sítí elektronických komunikací či s poskytováním veřejné mobilní služby elektronických komunikací. Každá výše uvedená osoba je oprávněna předložit svou písemnou žádost o přidružené členství na příslušném formuláři Představenstvu Asociace.

3.4   Každý zájemce o řádné členství je povinen doložit vydání Licence pro jeho osobu. Každý zájemce o MVNO členství je povinen doložit vydání osvědčení a potvrzení držitele Licence či jinak prokazatelně doložit splnění podmínek kladených na MVNO člena. Každý zájemce o řádné, MVNO nebo přidružené členství je povinen předložit výpis z Obchodního rejstříku, popř. jiný doklad potvrzující, že je subjektem odpovídajícího předmětu podnikání.

3.5   Řádné členství zakládajících členů Asociace vzniká datem založení Asociace na ustavující členské schůzi, a to podpisem zápisu z ustavující členské schůze. Každý další řádný člen může vstoupit do Asociace se souhlasem Valné hromady na základě návrhu Představenstva Asociace, přičemž řádné členství vzniká rozhodnutím Valné hromady. MVNO členství vzniká rozhodnutím Představenstva Asociace. MVNO člen je povinen plnit povinnosti vyplývající mu ze Stanov.

3.6   Přidružené členství vzniká rozhodnutím Představenstva Asociace. Přidružený člen je povinen plnit povinnosti vyplývajících mu ze Stanov.

3.7   Členství zaniká uplynutím výpovědní lhůty v případě výpovědi podané kterýmkoliv členem, vyloučením člena Valnou hromadou, odnětím či pozbytím platnosti Licence, osvědčení nebo ukončením velkoobchodního vztahu nebo povolení k poskytování činnosti, jež opravňuje k MVNO nebo přidruženému členství, zánikem Asociace, zánikem právnické osoby člena (řádného, MVNO i přidruženého) bez právního nástupce. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Představenstvu Asociace.

3.8   V případě, že člen jedná proti zájmům Asociace nebo porušuje Stanovy Asociace, může být na základě rozhodnutí Valné hromady z Asociace vyloučen po marném uplynutí přiměřené lhůty k nápravě, stanovené v předchozí písemné výzvě Představenstva Asociace doručené příslušnému členovi. Vyloučený člen ztrácí s okamžitou platností právo účastnit se činnosti Asociace. Tím není dotčen nárok Asociace a vyloučeného člena na vzájemné vypořádání závazků. Zaplacené příspěvky se nevracejí.

3.9  V případě, že člen Asociace vstoupil do likvidace, byl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebo bylo povoleno vyrovnání, zaniká jeho členství právními účinky takového rozhodnutí.

3.10  Osoba, která přestane být členem Asociace, nemá právo na náhradu žádného z příspěvků nebo na jiné výhody včetně práva užívat majetek Asociace, s výjimkou výhod užívat majetek Asociace po zániku Asociace na základě likvidace provedené dle článku VII. bod 7.3 Stanov.

 

Článek IV
Orgány Asociace

4.1    Orgány Asociace jsou:

          a) Valná hromada;

          b) Grémium generálních ředitelů;

          c) Představenstvo;

          d) Prezident;

          e) Pracovní skupiny.

Valná hromada

4.2   Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

4.3   Valná hromada rozhoduje o všech věcech Asociace s výjimkou těch, které jsou jí samotnou nebo Stanovami delegovány k rozhodnutí jinému orgánu Asociace. Valné hromady mají právo se účastnit řádní a MVNO členové.

Valná hromada zejména:

         a) schvaluje Stanovy Asociace a jejich změny;

         b) schvaluje výroční zprávu předkládanou Představenstvem;

         c) schvaluje hospodaření, účetní závěrku a rozpočet Asociace předkládané Představenstvem;

         d) rozhoduje o dalším užití hmotného a nehmotného majetku Asociace;

         e) schvaluje dlouhodobé cíle Asociace a její plán práce na následující období;

          f) volí a odvolává Představenstvo Asociace;

          g) schvaluje přijetí nových řádných členů na návrh Představenstva;

          h) rozhoduje o vyloučení řádných členů na návrh Představenstva;

          i) rozhoduje o výši členských příspěvků;

          j) schvaluje členství Asociace v jiných zájmových sdruženích a v mezinárodních organizacích;

          k) rozhoduje o zrušení Asociace a vypořádání jejího majetku.

Řádný člen může hlasovat o všech bodech projednávaných valnou hromadou.

MVNO člen může hlasovat o bodech v čl. 4.3 písm. b), c), d), e, i) a j).

4.4  Řádná Valná hromada se koná jedenkrát za rok. Valnou hromadu svolává Představenstvo písemně. Písemná pozvánka musí být doručena všem řádným a MVNO členům nejpozději 15 dnů přede dnem konání Valné hromady. Pozvánka musí obsahovat pořad jednání, místo, datum a hodinu konání Valné hromady a v příloze písemné dokumenty k jednotlivým bodům programu Valné hromady.

4.5   Představenstvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu do 40 dnů, pokud o to písemně požádají alespoň dva z řádných členů Asociace anebo pět MVNO členů Asociace. V žádosti o svolání mimořádné Valné hromady je nutno uvést důvody svolání mimořádné Valné hromady a navrhovaný pořad jednání. Pro doručení písemné pozvánky na mimořádnou Valnou hromadu, jakož i pro obsah této pozvánky platí obdobně bod 4.4.

4.6  Řádný i MVNO člen musí být na Valné hromadě zastoupen svým statutárním orgánem nebo členem svého statutárního orgánu nebo zástupcem písemně zplnomocněným některou z těchto osob. Každý řádný člen má 3 hlasy, jimiž hlasuje jednotně. Každý MVNO člen má pro účely hlasování dle čl. 4.3 jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni zástupci všech řádných členů. V případě, že Valná hromada není usnášeníschopná, musí být svolána náhradní Valná hromada tak, aby se konala nejpozději do 14 dnů od původního termínu. Pozvánka musí být odeslána nejméně 7 pracovních dnů před konáním náhradní Valné hromady, přičemž musí obsahovat náležitosti pozvánky na Valnou hromadu dle bodu 4.4.

4.7   Valná hromada volí na dobu svého konání předsedu Valné hromady, který jednání Valné hromady řídí.

4.8   Na Valné hromadě se hlasuje aklamací. Hlasují jen řádní členové, pokud Stanovy neurčují jinak.

4.9   K platnosti usnesení Valné hromady se vyžaduje 100% hlasů vyjma případů, kdy Valná hromada rozhoduje o vyloučení řádného člena z důvodů dle bodu 3.8 Stanov. V takovém případě se nevyžaduje souhlas člena, o jehož vyloučení se jedná.

V případě, že se hlasuje o bodech, kde mají právo hlasovat i MVNO členové, vyžaduje se k platnosti usnesení Valné hromady alespoň dvě třetiny hlasů přítomných řádných členů a současně 50 % hlasů přítomných MVNO členů nebo 100% hlasů řádných členů.

4.10 O Valné hromadě se pořizuje zápis podepsaný předsedou Valné hromady. Zápis z ustavující členské schůze podepisují zakladatelé Asociace, kteří souhlasí se Stanovami. Zápis se rozešle řádným a MVNO členům Asociace.

4.11  Usnesení Valné hromady je závazné pro všechny členy.

 

Grémium

4.12  Grémium generálních ředitelů (dále jen „Grémium“) je složeno z generálních ředitelů všech řádných členů Asociace. Každý člen Grémia disponuje při rozhodování na Grémiu 1 hlasem.

4.13  Členem Grémia může být pouze generální ředitel řádného člena Asociace. Nemá-li člen Asociace generálního ředitele, že může se členem Grémia stát předseda představenstva, případně jiný statutární zástupce člena Asociace v obdobném postavení.

4.14   V rozsahu předmětu činnosti Asociace rozhoduje Grémium zejména o:

a) strategickém směřování Asociace;
b) hlavních komunikačních tématech Asociace, včetně krizových komunikačních plánů Asociace;
c) činnostech Asociace v případě nutnosti rychlé reakce Asociace na aktuální vývoj na trhu elektronických komunikací či v očekávání takového vývoje.

4.15  Grémium se svolává podle potřeb Asociace, nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Grémium je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni všichni členové Grémia. Rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně.

4.16   Pravidelná zasedání Grémia (v rozsahu dle bodu 4.15) svolává Prezident. Zasedání Grémia může kdykoliv svolat kterýkoliv člen Grémia.

4.17  V případě, že Grémium není usnášeníschopné, svolá člen Grémia, který se nezúčastnil zasedání, do 3 pracovních dnů náhradní zasedání na nový termín tak, aby se konalo nejpozději do 1 měsíce od původního data zasedání.

4.18  Ze zasedání Grémia se pořizuje zápis. Zápis musí být doručen všem členům Grémia ke stvrzení do 10 pracovních dnů. Zápis je platný po podpisu všech členů Grémia.

4.19  Prezident nebo Představenstvo mohou požádat Grémium o přijetí rozhodnutí v rámci působnosti Grémia.

4.20  Grémium je oprávněno pověřit výkonem svého rozhodnutí Představenstvo a/nebo Prezidenta.

 

Představenstvo

4.21  Představenstvo je statutárním orgánem Asociace.

4.22  Představenstvo je složeno ze zástupců všech řádných členů Asociace. Každého řádného člena Asociace zastupuje v Představenstvu 1 člen. Každý člen Představenstva disponuje pro rozhodování v Představenstvu 1 hlasem.

4.23  Představenstvo odpovídá za svou činnost Valné hromadě.

4.24  Členem Představenstva může být pouze statutární orgán či člen statutárního orgánu řádného člena, nebo jím pověřená osoba. Funkční období člena Představenstva trvá vždy od zvolení a je pětileté. V případě rezignace či skončení výkonu funkce některého z členů Představenstva z jakéhokoli důvodu během funkčního období, Představenstvo kooptuje do svých řad náhradníka nominovaného příslušným řádným členem Asociace do doby konání nejbližší Valné hromady, která rozhodne o potvrzení kooptace.

4.25  Jménem Asociace ve všech věcech jedná nejméně 2/3 členů Představenstva společně anebo Prezident (v mezích jeho pravomoci). Představenstvo je oprávněno písemně pověřit či zplnomocnit další osoby, aby jménem Asociace jednaly a/nebo za Asociaci podepisovaly písemné úkony.

4.26  Výkon funkce člena Představenstva končí

a) úmrtím člena, nebo

b) vzdáním se funkce (rezignací), nebo

c) odvoláním Valnou hromadou, nebo

d) rozhodnutím Valné hromady o vyloučení řádného člena

4.27 Všichni členové Představenstva zastupující jednoho řádného člena mají dohromady vždy jeden hlas. Člen Představenstva se v odůvodněných případech může nechat zastoupit svým zplnomocněným zástupcem.

4.28  Představenstvo rozhoduje o všech věcech, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě. Představenstvo zejména:

a) svolává Valnou hromadu;

b) připravuje návrhy na přijetí a vyloučení řádných členů;

c) rozhoduje o přijetí a vyloučení přidružených členů;

d) předkládá Valné hromadě výroční zprávu, zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku, rozpočet a návrh výše členských příspěvků;

e) organizuje a řídí činnost Prezidenta a řídí činnost Asociace v jiných než běžných záležitostech;

f) pečuje o majetek Asociace nebo o majetek svěřený členy Asociace;

g) zřizuje Pracovní skupiny, schvaluje plán jejich činnosti včetně rozpočtu a jmenuje jejich předsedy

h) nepověří-li vystupováním v některých věcech Prezidenta, pak vystupuje za Asociaci na veřejnosti, komunikuje společná stanoviska Asociace;

i) zastupuje Asociaci v národních a mezinárodních organizacích, případně pověřuje zastupováním jiného člena Představenstva;

j) zajišťuje vedení archivu a dokumentaci činnosti Asociace;

k) zodpovídá za vedení účetnictví Asociace;

l) účastní se zasedání Valné hromady;

m) připravuje návrh rozpočtu a účetní závěrky.

4.29  Představenstvo se svolává podle potřeb Asociace, nejméně jedenkrát za dva měsíce. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny zástupců řádných členů Asociace. Rozhodnutí jsou přijímána dvěma třetinami všech členů Představenstva.

4.30   V případě, že Představenstvo není usnášeníschopné, svolá náhradní schůzi se stejným pořadem jednání.

4.31  Z jednání Představenstva se pořizuje zápis. Zápis musí být doručen členům Představenstva ke stvrzení do 10 pracovních dnů. Zápis je platný po podpisu všech členů. 

4.32  Souhlasí-li s tím všichni členové Představenstva, mohou členové Představenstva hlasovat i mimo zasedání (per rollam). Pokud souhlas s hlasováním mimo zasedání nebyl udělen jiným prokazatelným způsobem, musí být vysloven ve stejné formě, v jaké lze podle písm. a) nebo b) níže hlasovat. Pokud člen představenstva hlasuje mimo zasedání (případně se výslovně zdrží hlasování), platí, že souhlasí s hlasováním mimo zasedání.

Hlasovat mimo zasedání lze v některé z následujících forem:

a) písemně, včetně hlasování pomocí prostředků, jež umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena představenstva a určení osoby, která hlasuje (např. elektronická pošta),

b) pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference).

4.33  Představenstvo může požádat Grémium o přijetí rozhodnutí v rámci působnosti Grémia.

4.34  Představenstvo vykonává rozhodnutí Grémia na základě pověření Grémia (bod 4.21).

 

Prezident

4.35  Prezident řídí a koordinuje činnost Představenstva a všech ostatních orgánů Asociace a zajišťuje běžný chod Asociace. Při své činnosti plní úkoly uložené Valnou hromadou, Grémiem a Představenstvem a může požádat Grémium o přijetí rozhodnutí v rámci působnosti Grémia. Odpovídá za rozpočet Asociace.

4.36  Prezident:

a) zastupuje Asociaci navenek

b) svolává zasedání Představenstva a pravidelná zasedání Grémia

c) spolupracuje s Představenstvem při plnění úkolů týkajících se práce Představenstva a Asociace

d) spolupracuje s Předsedy Pracovních skupin určených Představenstvem a má právo účastnit se zasedání Pracovních skupin

e) zajišťuje zpracovávání odborných podkladů pro Představenstvo, Grémium a Valné hromady, zejména pokud jde o strategii činnosti Asociace, a předkládá též vlastní návrhy na postup Asociace v klíčových otázkách společného zájmu

f) navrhuje, tvoří a vykonává strategii vnější komunikace Asociace, zejména:

  • vystupuje jménem Asociace při kontaktech s hromadnými sdělovacími prostředky, řídí a koordinuje "public relations" Asociace
  • plní roli kontaktní osoby pro média
  • odpovídá za webovou prezentaci Asociace a komunikaci Asociace prostřednictvím sociálních médií.

4.37  Prezidenta volí Představenstvo z kandidátů, které navrhli jednotliví řádní členové Asociace. O způsobu volby a délce funkčního období Prezidenta rozhodne Představenstvo. Prezidenta odvolává Představenstvo.

4.38  Po dobu výkonu funkce v Asociaci nesmí být Prezident v zaměstnaneckém poměru k žádnému ze členů Asociace.

 

Pracovní skupiny

4.39  Představenstvo zřizuje Pracovní skupiny a jmenuje jejich předsedy a schvaluje účast zástupců MVNO členů a přidružených členů v Pracovních skupinách.

4.40  Pracovní skupiny jsou stálé nebo dočasné projektové týmy odpovídající za řešení úkolů uložených Představenstvem Asociace.

4.41  Výsledky práce Pracovních skupin jsou předkládány Představenstvu, popř. Valné hromadě ke schválení a internímu využití v činnosti Asociace a jejích členů. Třetím osobám mohou být výsledky práce Pracovních skupin prezentovány pouze na základě souhlasu Představenstva.

 

Článek V
Práva a povinnosti členů

5.1  Řádní členové mají právo:

a) účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní;

b) být zastoupeni v orgánech Asociace prostřednictvím volených zástupců;

c) podávat Valné hromadě návrhy, přičemž je-li návrh podán nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním Valné hromady, bude tento návrh zařazen na program jednání Valné hromady;

d) vyjadřovat své názory k předkládaným dokumentům a požadovat řádné odpovědi na své návrhy;

e) podílet se na tvorbě rozpočtu;

f) kontrolovat činnost Asociace, žádat vysvětlení a schvalovat hospodaření Asociace a její účetní závěrku na Valné hromadě.

    MVNO členové mají právo:

a) účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní v případech upravených těmito Stanovami;

b) podávat Valné hromadě návrhy;

c) vyjadřovat své názory k předkládaným dokumentům a požadovat řádné odpovědi na své návrhy;

d) kontrolovat činnost Asociace, žádat vysvětlení a schvalovat hospodaření Asociace a její účetní závěrku na Valné hromadě.

e) po souhlasu Představenstva se účastnit jednání Představenstva a prezentovat na něm své názory

f) obracet se i na ostatní Pracovní skupiny, jichž nejsou členy;

g) účastnit se na vlastní náklady prostřednictvím APMS konferencí, seminářů a pracovních setkání telco průmyslu (ČTÚ, MPO, orgány veřejné správy atd.)

5. 2  Přidružení členové mají právo:

a) účastnit se Valné hromady;

b) po souhlasu Představenstva se účastnit jednání Představenstva a prezentovat na něm své názory;

c) obracet se i na ostatní Pracovní skupiny, jichž nejsou členy;

d) účastnit se na vlastní náklady prostřednictvím APMS konferencí, seminářů a pracovních setkání telco průmyslu (ČTÚ, MPO, orgány veřejné správy atd.)

e) účastnit se odborných konferencí, pracovních jednání a společenských akcí pořádaných APMS

5.3  Členové mají právo se účastnit práce odborných Pracovních skupin dle rozhodnutí Představenstva.

5.4  Všichni členové mají povinnost platit řádně a včas členský příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou.

5.5  Roční členský příspěvek za daný kalendářní (nebo hospodářský) rok je splatný ve dvou splátkách vždy do konce 1. měsíce a do konce 7. měsíce příslušného kalendářního (nebo hospodářského) roku. Nedosahuje-li výše ročního členského příspěvku ani 100.000,- Kč, je na daný kalendářní (nebo hospodářský) rok splatný najednou vždy do konce 1. měsíce příslušného roku.

5.6  Nově přijatý člen je povinen zaplatit poměrnou část ročního členského příspěvku. Poměr se počítá od prvního dne měsíce, v němž byl nový člen do Asociace přijat.

5.7  Člen nesmí jednat způsobem neslučitelným s předmětem činnosti Asociace.

5.8  Členové mají právo uvádět své členství v Asociaci v rámci svých obchodních aktivit.

5.9  Každý člen Asociace má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit Asociaci změny týkající se právní formy, jakoukoliv přeměnu člena Asociace, včetně podání informace o právním nástupnictví s tím spojeným.

5.10 Každý člen Asociace má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit Asociaci odnětí nebo pozbytí platnosti Licence, osvědčení či povolení, svůj vstup do likvidace či skutečnost, že na jeho majetek byl prohlášen konkurs.

 

Článek VI
Financování činnosti a hospodaření Asociace

 

6.1  Náklady na činnost svých zástupců v orgánech Asociace nese a jejich administrativu zajišťuje člen, který je činností v Asociaci pověřen. Ostatní náklady na činnost se hradí z členských příspěvků a vlastních výnosů Asociace.

6.2  Majetek Asociace je tvořen následujícími zdroji:

a) členskými příspěvky;

b) dotacemi, dary a příspěvky od sponzorů a jiných osob (i nečlenů);

c) výnosy z vlastní činnosti;

6.3  V případě, že Valná hromada neschválí rozpočet pro příslušný kalendářní (nebo hospodářský) rok do 1. dne tohoto roku, zůstává v platnosti rozpočet včetně výše příspěvků platný pro předcházející období do té doby, dokud není schválen nový rozpočet.

6.4  Rozpočet Asociace musí být vyrovnaný.

6.5  Všechny příspěvky se stanou majetkem Asociace a budou využity pouze pro účely, které vyplývají ze Stanov či rozhodnutí příslušných orgánů Asociace.

6.6  Získání a použití jakýchkoliv příspěvků dle bodu 6.2. b) podléhá souhlasu Představenstva.

 

Článek VII
Zrušení a zánik Asociace

7.1  Asociace se ruší:

a) ke dni účinnosti příslušného rozhodnutí Valné hromady;

b) jestliže se v uplynulých 15 měsících od konání poslední Valné hromady nekonala Valná hromada;

c) ukončením členství jednoho ze zakladatelů Asociace.

7.2  Asociace zanikne k datu výmazu Asociace z příslušného rejstříku.

7.3  V případě neexistence právního nástupce rozhodne Valná hromada, případně u důvodu zrušení Asociace dle bodu 7.1. písm. b) Představenstvo, o vstupu Asociace do likvidace. Hmotný majetek bude rovným dílem rozdělen a převeden na řádné členy Asociace, kteří byli jejími členy v době zrušení. Nehmotný majetek bude převeden na jednoho z řádných členů Asociace, zatímco všichni ostatní řádní členové, kteří byli jejími řádnými členy v době zrušení, budou mít neomezené, trvalé právo tento nehmotný majetek bezplatně využívat a s ohledem na své interní potřeby měnit či doplňovat. V případě, že nedojde k dohodě o tom, na kterého řádného člena bude nehmotný majetek převeden, bude tento člen vylosován. Členové Asociace uzavřou s Asociací před podáním návrhu na výmaz Asociace z rejstříku příslušné dohody o převodu a užívání majetku Asociace po jejím zániku v souladu s tímto článkem Stanov.

7.4  Není-li v těchto Stanovách stanoveno jinak, použijí se pro likvidaci Asociace přiměřeně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1  Tyto Stanovy Asociace vstoupí v platnost a účinnost jejich schválením na ustavující členské schůzi Asociace a mohou být měněny a doplňovány pouze písemným rozhodnutím Valné hromady.

8.2  Zakládající členové nabývají svá práva založením Asociace a doplněná a změněná práva nabývají všichni členové Asociace ke dni nabytí účinnosti změny či doplnění těchto Stanov.

8.3  Jakékoliv změny Stanov musí být oznámeny registrujícímu orgánu písemně do 15 dnů po jejich schválení Valnou hromadou.

8.4  Vztahy v těchto Stanovách výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

8.5  Asociace není oprávněna regulovat soutěžní chování svých členů, zejména nebude v žádném případě regulovat ceny mezi svými členy ani činit úkony, jejichž důsledkem by bylo ohrožení či porušení hospodářské soutěže.

8.6  Hmotný a nehmotný majetek Asociace bude ve vlastnictví Asociace a každý ze řádných členů bude mít během svého členství v Asociaci bezplatné právo používat nehmotný majetek Asociace, pokud toto nebude jinak omezeno rozhodnutím Představenstva. Žádný člen Asociace nesmí hmotný ani nehmotný majetek Asociace dále převádět ani přenechávat jej k užívání třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Představenstva. Představenstvo může rozhodnout, že příslušný člen Asociace je oprávněn nehmotný majetek užívat takovým způsobem, že jej může s ohledem na své interní účely měnit či doplňovat. V případě nečinnosti Asociace je každý řádný člen Asociace oprávněn užívat hmotný a nehmotný majetek Asociace takovým způsobem, že jej může s ohledem na své interním účely měnit či doplňovat, a to až do doby, než Valná hromada rozhodne jinak. Za nečinnost Asociace se považuje stav, kdy se Představenstvo nesejde po dobu delší než 6 měsíců. Valná hromada svým rozhodnutím určí bližší podmínky nakládání s nehmotným majetkem Asociace.

8.7  Získá-li člen Asociace od jiného člena Asociace takové informace, o kterých vzhledem k jejich povaze může předpokládat, že na jejich utajení má předávající člen Asociace zájem nebo které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné (dále jen „Důvěrné informace“), je povinen s těmito důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takové informace jako „Důvěrné“ vždy jednotlivě označovat. Výše uvedené nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto označení pro jednotlivé informace použít. Členové Asociace jsou povinni Důvěrné informace použít pouze v přímé souvislosti s realizací předmětu činnosti Asociace, za tímto účelem mohou Důvěrné informace s předchozím písemným výslovným souhlasem sdělujícího člena Asociace poskytnout třetím osobám, zejména svým odborným konzultantům. Příjemce může poskytnout Důvěrnou informaci třetí osobě bez předchozího písemného výslovného souhlasu sdělujícího člena Asociace pouze na základě soudní nebo jiné zákonné žádosti. Při poskytnutí Důvěrné informace třetí osobě je člen Asociace povinen – pokud je to vzhledem k okolnostem možné - vždy zajistit, aby příjemce chránil Důvěrné informace ve stejném rozsahu, v jakém chrání své obchodní tajemství. Tento bod zůstává v platnosti a v účinnosti po dobu 5 let ode dne zániku Asociace.

8.8  Povinnosti uvedené v bodě 8.7. se nevztahují na oprávněně zveřejněné informace, které odpovídají Důvěrným informacím. Získal-li člen Asociace informaci, která odpovídá Důvěrné informaci, z veřejných zdrojů, je povinen její získání z těchto zdrojů v případě pochybností na žádost člena Asociace, jehož práva mohou být zpracováním příslušné informace ohrožena, prokázat.

8.9  Všechny spory, které by mohly vzniknout z těchto Stanov nebo v souvislosti s nimi, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Členové Asociace se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Člen Asociace, který byl ve sporu úspěšný, má vůči druhému účastníkovi sporu (případně účastníkům sporu) právo na náhradu nákladů rozhodčího řízení v poměru, který odpovídá úspěchu člena Asociace ve věci.

 

V Praze dne 18. 11. 2019