Home

Legislativa v telekomunikacích

Na této stránce naleznete plná znění (případně odkazy na plná znění) nejvýznamnějších právních norem, které olivňují český trh mobilních komunkací.

Zákony

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 22.3. 2011, kterým se zrušilo ustanovení § 97 odst. 3 a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhláška. 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - tzv. autorský zákon (121/2000 Sb.)

Opatření obecné povahy vydaná ČTÚ

Opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

Opatření obecné povahy c. OOP/14/04.2012-5,kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných verejne dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být mereny, obsah, forma a zpusob uverejnení informací o aktuálních cenách, kvalite a podmínkách, za nichž jsou služby oskytovány, a opatreních zajištujících rovnocenný prístup i pro zdravotne postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality.

Opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn.

Další opatření obecné povahy naleznete zde

Vyhlášky

VYHLÁŠKA (242/2012 Sb.) ze dne 27. června 2012 o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě

VYHLÁŠKA (241/2012 Sb.) ze dne 27. června 2012 o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

VYHLÁŠKA (228/2012 Sb.) ze dne 26. června 2012 o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací

Informace o dalších vyhláškách relevantních pro trh mobilních komunikací naleznete na stránkách ČTÚ zde